תקנון אתר ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר The Bedlinen Factory, האתר מופעל ע”י חברת אופיס טקסטיל.

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מצעים, כלי מיטה ואקססוריז מטקסטיל והינו בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות  בלבד.

תקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות רכישות שיתבצע על ידך באמצעות האתר.

השימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור אנא פנה ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או בדוא”ל  [email protected]

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להוריד ו/או להעלות את התקנון המשפטי ו/או האתר ו/או מוצרים המוצעים למכירה בחנויות  ו/או המועדון ו/או את פעילותם לרבות בערוצי הדיוור ו/או הפרסום השונים במדיות בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התרעה ו/או הודעה מוקדמת.

החברה תשמור לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את המחיר ו/או המבצעים ו/או ההטבות ו/או הצבירה ו/או ההנחות השונות אשר מצויינות באמצעי הפרסום והמדיות השונות, לרבות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל נקודת זמן וללא צורך בהודעה מוקדמת.

במידה והוחלט עיי החברה להפסיק את צבירת הנקודות ו/או הטבות ו/או הנחות ו/או מחירי מבצע שונים, לקוחותיה של החברה יוכלו להשתמש אך ורק בנקודות שנצברו לנקודת הזמן בה פעלה תוכנית הצבירה ולא יאוחר מתקופה שעולה על 6 חודשים מרגע שהסתיימה תוכנית ההטבות.

החברה רשאית לשנות ו/או לקבוע מחדש מי מלקוחותיה זכאי ליהנות מצבירת נקודות, כמו גם את שעור הנקודות בתוכנית הצבירה אשר נצברת בכל רכישה, כמו גם את תנאי מימושן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברי/ות מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה או תביעה בעניין זה.

בכל מצב שבו יחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני (או קבוע) מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לתיקון התקלות, במסגרת הזמן שבה תבחר החברה לפעול ולא יהיו למי מחברי המועדון קובלנות ו/או תביעות כנגד החברה בשל אי מתן ההטבות וקבלת הצבירה בתקופות התקלות ובזמן הטיפול בהן.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

למען הסר ספק, בעת ההרשמה לאתר The Bedlinen Factory אתה נותן את הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, מהאתר. בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע לחברה כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר ע”י שליחת הודעה ל – [email protected]

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

מי רשאי להשתמש באתר

כל אדם ו/או חברה רשאי להשתמש באתר, ולבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

הגולש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות

לגולש מלאו 18 שנים

הגולש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה

הגולש הוא בעל כתובת בישראל

הגולש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט

הגולש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

הגולש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או ביצע עבירה;

הגולש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

הגולש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים בכוונה תחילה;

הגולש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד ג’.

המוצרים באתר

תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי החברה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

המשתמש באתר יכול להוסיף לעגלת הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מעגלת הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

המכירה ותנאי המכירה

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח בסטטוס ‘Guest’ באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

הפריטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

הרשת שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים שונים בין חנויות הרשת לבין האתר.

כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏6 יחולו.

החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

פרסומות באתר

אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

החברה תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו’. המשתמש מסכים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

עם רישומו לאתר מאשר הלקוח לחברה לשלוח אליו דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות sms למכשיר הנייד שלו ללא כל עלות מצדו.

בהתאם לחוק הספאם, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או ע”י שליחת פקס ו/או הודעת דוא”ל.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע הגרלות באתר ובכל פלטפורמות המדיה השונות, כמו כן הנהלת האתר רשאית לעצור את ההגרלה בכל זמן נתון ואף לשנות את הפרס במידת הצורך ולהציע פרס חלופי אך מקביל.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק)

מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

ביטול לפני משלוח המוצר ע”י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע”י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.

ניתן להחזיר או להחליף מוצר שנקנה אצלנו עד 14 יום מיום קבלת המוצר, ובתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה, לא נעשה בו שימוש/כובס והוא נראה במצב פיזי תקין לחלוטין. ברגע שמוצר נפתח לא ניתן עוד להחזיר אותו.

במידה ומוצר עומד בתנאי ההחזרה, החזר כספי / זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח + עלות החזרת המשלוח (דהיינו 60 ₪ לכיוון ההלוך וכיוון החזור). ניתן להחזיר מוצרים פיזית בסניף החברה באזור רחוב משה שרת 47 או לשלוח אותם באמצעות דואר שליחים או עם כל חברת שליחויות אחרת. 

זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 14 ימי עסקים מקבלת הסחורה. המזמין יישא בהוצאות החזרת הסחורה למחסנים. לאחר 14 ימי עסקים, לא יינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר.

במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, בניקוי עלות המשלוח.

במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו  (לא כולל סופ”ש, ערב חג וחג) הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

אזל המוצר מהמלאי;

הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

מובהר ומוסכם כי פריטים ב”מבצע” ניתנים להחלפה תוך 48 שעות בלבד ממועד אספקת ההזמנה.

אספקה ומשלוחים נעשים עיי ספק שליחות חיצוני לחברה – ומתואמים בין הלקוח/ה לחברת השליחות

החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה שיום האספקה יהיה במועד האספקה המוגדר ל5 ימי עסקים (לא כולל סופ”ש, ערב חג וחג).

במידה והחברה לא תספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.

שעות השליחות הנן בין השעות 08:00 ועד 17:00 בימים א’ עד ה’.

ללקוחות אשר איתם מתואם חלון שעות לקבלת המשלוח: במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא תהיה נוכחות ביעד המבוקש, נציג החברה יחזיר את הסחורה למחסני החברה ויתואם עם המזמין מועד אספקה חדש. שליחה חוזרת במקרה כזה כרוכה בתשלום של 30 ₪.

אין החברה אחראית על אובדן ו/או אי קבלת החבילה, במידה ואושר (עיי” הלקוח מול השליח) לחברת השליחות להשאיר את החבילה מחוץ לדלת ללא נוכחות הלקוח.

זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש.

זמני אספקת המוצרים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים   ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי ו’, שבתות וחגים.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

אחריות החברה

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

השם The Bedlinen Factory וכן שם המתחם (co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

שמירה על סודיות

כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר.

למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

אחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

האתר יהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות’ ‘Cookies’ על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

מידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה.

חיוב משתמשי הקצה יכול ייעשה באמצעות סליקה אינטרנטית מאובטחת באתר או שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר PayPal.com. חברת The Bedlinen Factory אינה מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal. The Bedlinen Factory לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal.

על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.

כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על בית העסק והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי The Bedlinen Factory לא תישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

כרטיס מתנה – GiftCard

מבצעים לא חלים על רכישת כרטיס מתנה (“גיפטקארד”)

כרטיס ה-Gift Card – יירכש רק באמצעות PayPal

The Bedlinen Factory מנפיקה כרטיסי מתנה המאפשרים מתן הכרטיס כמתנה לצד שלישי על מנת שמחזיק הכרטיס יוכל לרכוש לעצמו מוצרים באתר בלבד.

הכרטיס ניתן למימוש באתר The Bedlinen Factory בלבד למשך שנה מיום הפקת הכרטיס.

The Bedlinen Factory תאפשר תשלום באמצעות כרטיס המתנה כל עוד יש בו יתרה שטרם נוצלה.

נרכש בכרטיס מוצר בסכום הנמוך מן הסכום שהוטען בו, יוכל המחזיק להשתמש בכרטיס לרכישה אחרת ביתרת הסכום הטעון בכרטיס.

לא יינתן עודף מזומן לגבי יתרת הסכום, אלא בהתאם לאמור בחוק.

כרטיס המתנה אינו כרטיס חיוב. הוא אינו ניתן להמרה למזומנים וכן אינו ניתן להחזרה.

הוחזר מוצר שנרכש באמצעות כרטיס המתנה, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות החברה בנושא החזרי מוצרים.

לקוח שכרטיסו אבד, הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אובדן או גניבת כרטיס כדין אובדן מזומנים.

The Bedlinen Factory רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיס המתנה או לשנות את התנאים לגבי כרטיסים שיירכשו לאחר מועד השינוי. שינוי כאמור לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי.

תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס מתנה ובין The Bedlinen Factory.

עגלת קניות
התחילו להקליד כדי לראות מוצרים שאתם מחפשים.
חנות
רשימת משאלות
0 סל קניות
החשבון שלי
דילוג לתוכן